Algemene voorwaarden

OVER ONS

Wooncomfort ten top met de uitbreidingen van Veranda Garden! Met eenvoudige aanpassingen vergroot jij je wooncomfort.

Algemene voorwaarden VG Veranda & Garden

 

Definities

 1. VG Veranda & Garden: VG Veranda & Garden, gevestigd te Leerdam onder de KvK nr. 81498845.
 2. Klant: degene met wie VG Veranda & Garden een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: VG Veranda & Garden en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens VG Veranda & Garden.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van VG Veranda & Garden zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders staat vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal dertig dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Uitvoeren volgens offerte, indien extra product bij komen krijgt u hier achteraf rekening van.

 

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt VG Veranda & Garden zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt VG Veranda & Garden slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die VG Veranda & Garden hanteert zijn in euro’s, deze zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die VG Veranda & Garden hanteert voor zijn producten of diensten op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan VG Veranda & Garden te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die VG Veranda & Garden niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. VG Veranda & Garden kan diensten aanbieden op basis van ‘no cure no pay’.
 6. In het geval van no cure no pay ontstaat de betalingsverplichting voor de klant op het moment dat het overeengekomen resultaat is behaald.

 

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. VG Veranda & Garden mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uitdrukkelijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat VG Veranda & Garden de klant een aanmaning hoeft op te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. VG Veranda & Garden behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 5. Mocht u meerdere fases nodig hebben om uw producten aan te leveren, dient de betaling te worden voldaan na elke fase.

 

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is VG Veranda & Garden gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan VG Veranda & Garden.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag VG Veranda & Garden zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van klant, zijn de vorderingen van VG Veranda & Garden op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door VG Veranda & Garden, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan VG Veranda & Garden te betalen.

 

 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is VG Veranda & Garden gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. VG Veranda & Garden roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht op betrekking heeft, onmiddellijk te retourneren aan VG Veranda & Garden, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt;
  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen;
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast;
  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen;
  • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud;
  • het product geen reis, vervoersticket, cateringsopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is;
  • het product geen los tijdschrift of losse krant is;
  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft; en
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling;
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen;
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen; en
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht schriftelijk kenbaar maken, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van VG Veranda & Garden, verandagarden.nl, kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar van zijn herroepingsrecht te retourneren aan VG Veranda & Garden, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van VG Veranda & Garden indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal VG Veranda & Garden deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan VG Veranda & Garden heeft geretourneerd.

 

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

 

Retentierecht

 1. VG Veranda & Garden kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van VG Veranda & Garden heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan VG Veranda & Garden.
 3. VG Veranda & Garden is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

 

 

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan VG Veranda & Garden te verrekenen met een vordering op VG Veranda & Garden.

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. VG Veranda & Garden blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van VG Veranda & Garden op grond van wat voor met VG Veranda & Garden gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan VG Veranda & Garden zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
 4. Indien VG Veranda & Garden een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft VG Veranda & Garden het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij VG Veranda & Garden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft VG Veranda & Garden het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan VG Veranda & Garden kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 1. De door VG Veranda & Garden opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de klant de door de klant voor akkoord getekende offerte aan VG Veranda & Garden door VG Veranda & Garden schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij VG Veranda & Garden niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

 

 

 

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan VG Veranda & Garden niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan VG Veranda & Garden, bij gebreke waarvan VG Veranda & Garden niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
  • zaken van VG Veranda & Garden die bij de klant aanwezig zijn; en
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van VG Veranda & Garden de polis van deze verzekering ter inzage.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op de eigen kosten een CAR- verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

 

Bewaring

 1. Indien de klant de bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

 

Montage/Installatie

Hoewel VG Veranda & Garden zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 

 

 

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor VG Veranda & Garden enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, hevige omstandigheden, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 5. Condensvorming in de kanalen is niet 100% te vermijden (natuurkundig gegeven). PMMA en polycarbonaat zijn gas en damp doorlatend. Hierop zit er geen garantie.
 6. Op lekkage na montage door VG Veranda Garden wordt één jaar garantie gegeven.
 7. 5 jaar fabrieksgarantie op materiaal van aluminium en kleurechtheid.
 8. 2 jaar fabrieksgarantie op bewegende en elektrische onderdelen van rolluiken, screen en zonwering.
 9. 1 jaar garantie op constructiefouten.
 10. Indien er voor de zijwanden, voorwand of achterwand geen fundering als optie wordt gekozen, vervalt hiermee ook de garantie op eventuele lekkage.
 11. Er is geen garantie op Led verlichting, meenemers en sloten.
 12. De eerste 1 jaar zit binnen de garantie (ook het arbeidsloon en de voorrijkosten) na 1 jaar worden de arbeidskosten en voorrijkosten in rekening gebracht (ook tijdens de garantieperiode).

 

Voorwaarden schade

 1. Onze producten zijn machinaal vervaardigd en worden per wegtransport vervoerd. Redelijkerwijs kan er in dit proces een beschadiging ontstaan. Mocht een beschadiging aan het licht kome tijdens/na de montage, is deze toe te wijten aan bovenstaand genoemde oorzaak en deze beschadigingen zijn zichtbaar vanaf 2 meter, dan trachten wij deze altijd te reparatie dmv een speciale lak. Is de beschadiging niet zichtbaar vanaf 2 meter dan valt deze binnen het tolerantie bereik.
 2. Wanneer er schade is ontstaan tijdens/na het monteren van de veranda, of als er bij oplevering onduidelijkheden zijn en als beide partijen besloten hebben om de veranda te demonteren, wordt er verder niks vergoed, zoals: Tegels die missen of kapot zijn, Gaten in de muur. Schutting wat weggehaald moest worden/scheef staat. Mits er afspraken zijn gemaakt met de klant voor de oplevering.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. VG Veranda & Garden voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. VG Veranda & Garden heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat VG Veranda & Garden tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat VG Veranda & Garden tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor de rekening van de klant.

 

 

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenst vorm en op gewenst wijze beschikbaar aan VG Veranda & Garden.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert VG Veranda & Garden de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijd of niet behoorlijk de door VG Veranda & Garden redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

 

 

Intellectueel eigendom

 1. VG Veranda & Garden behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VG Veranda & Garden (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van VG Veranda & Garden ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende VG Veranda & Garden waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan VG Veranda & Garden kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant; en
  • Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

 

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete:
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000,-
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,-
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van VG Veranda & Garden waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart VG Veranda & Garden tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door VG Veranda & Garden geleverde producten en/of diensten.

 

 

Klachten

 1. De klant dient een door VG Veranda & Garden geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant VG Veranda & Garden daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen VG Veranda & Garden uiterlijk binnen 48 uur na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat VG Veranda & Garden in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat VG Veranda & Garden gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

 

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan VG Veranda & Garden.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling VG Veranda & Garden ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als VG Veranda & Garden een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan VG Veranda & Garden verschuldigd zijn.

 

 

Aansprakelijkheid VG Veranda & Garden

 1. VG Veranda & Garden is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien VG Veranda & Garden aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. VG Veranda & Garden is nooit aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 5. Bij een eventuele gevolgschade zoals o.a. een lekkage binnen uw veranda, of bij onjuist verkregen informatie is VG Veranda & Garden niet aansprakelijk
 6. Indien u service/dienst door een ander laat uitvoeren wordt het niet vergoed mits anders is overeengekomen met VG Veranda & Garden.

 

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van VG Veranda & Garden vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer VG Veranda & Garden toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichting door VG Veranda & Garden niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat VG Veranda & Garden in verzuim is.
 3. VG Veranda & Garden heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijd nakomt, danwel indien VG Veranda & Garden kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

 

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van VG Veranda & Garden in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet VG Veranda & Garden kan worden toegerekend in een van de wil van VG Veranda & Garden onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van VG Veranda & Garden kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – docht niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoor waardoor VG Veranda & Garden 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat VG Veranda & Garden er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalanderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. VG Veranda & Garden is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. VG Veranda & Garden is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal VG Veranda & Garden zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van VG Veranda & Garden.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

   Annulering

 1. Annulering is niet mogelijk bij producten die speciaal zijn besteld of vervaardigd voor de consument (maat, kleur extra opties) of volgens persoonlijke specificaties van de consument zijn vervaardigd (maatwerk).
 2. Bij annulering van speciaal producten (maatwerk) wordt 50% van de verkoopprijs voor de consument in rekening gebracht.
 3. Bij annulering van standaard producten wordt 30% van de verkoopprijs voor de consument in rekening gebracht.

 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat VG Veranda & Garden bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

 

Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse Rechter in het arrondissement waar VG Veranda & Garden is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Opgesteld op : 04 januari 2021